מחקרים ופרסומים של ד"ר רוני הולר

 

תפיסת מוגבלות בקרב סטודנטים לעבודה סוציאלית
חוקרת שותפה: ד"ר שירלי ורנר
בעשורים האחרונים אנו עדים לשינוי פרדיגמטי באופן בו מומשגת תופעת המוגבלות בעולם המערבי. במסגרת שינוי זה, מאותגרת במדינות הרווחה התפיסה הרווחת הרואה במוגבלות עניין פרטני ורפואי, ומפנה את מקומה לתפיסה דינמית הרואה במוגבלות תופעה חברתית רבת-פנים המתעצבת, בין השאר, על ידי גורמים סביבתיים, תרבותיים ופוליטיים. מחקר זה עושה צעדים ראשונים לבחינת תפיסת המוגבלות של עובדים סוציאליים, כלומר לבדוק באיזו מידה עובדים אלו נוטים לתפיסה הרפואית או לתפיסה החברתית של המוגבלות. לאור חשיבות תהליך הסוציאליזציה למקצוע החל בשלבי הלמידה אליו, בדיקת הכלי נעשתה באמצעות סקר רוחב בקרב סטודנטים לעבודה סוציאלית.

עבודה סוציאלית והיסטוריה של מוגבלות
הטיפול באנשים עם מוגבלויות היה תמיד בשר מבשרו של מקצוע העבודה הסוציאלית במדינת ישראל.  לנוכח מרכזיות זו של אנשים עם מוגבלויות בולטת מאוד היעדרותם של אלו מההיסטוריוגרפיה של המקצוע. מטרת המחקר הנוכחי הינה לעשות צעדים ראשונים בהשלמת פער אמפירי ותיאורטי זה. באופן ספיציפי המחקר עוקב אחר שורשיה ההיסטוריים של תפיסת המוגבלות בקרב אנשי מקצוע העבודה הסוציאלית בעשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל, כפי שאלו השתקפו במאמריו של הביטאון המקצועי  סעד, אשר פעל בשנים 1977-1957. ניתוח המאמרים נערך באמצעות ניתוח שיח תמתי, תוך זיהוי מתמיד של ההקשר החברתי, כלכלי ותרבותי אשר אפשרו את אותם שיחים.

אנשים עם מוגבלויות ומדיניות חברתית: בין האישי לפוליטי
פרוייקט מחקרי זה מבקש לבחון את האופן בו תנאי החיים של אנשים עם מוגבלות פיזית עוצבו היסטורית על ידי מערכות החינוך, התעסוקה, שירותי רווחה האישיים והביטחון הסוציאלי. במהלך המחקר, נערכו ראיונות עומק עם שלושה דורות של אנשים עם מוגבלויות: כאלו שנולדו בשנות החמישים, השבעים והתשעים. המטרה היא כי ראיונות אלו, המכונים בעגה המקצועית life history interviews,  יאפשרו לחבר בין האישי לפוליטי, כלומר בין חוויות החיים של אותם אנשים לבין שינויים היסטוריים במדינת הרווחה.

מצוי זכויות אקטיבי בביטחון סוציאלי
חוקרים שותפים: פרופ' מימי אייזנשטדט, ד"ר אבישי בנייש ופרופ' ג'וני גל
על אף שנושא מיצוי זכויות תופס כיום מקום מרכזי בסדר היום הציבורי והמחקרי, הבנה טובה יותר של החסמים בדרך למיצוי זכויות ובחינת היעילות של המאמצים להתמודד עם החסמים הללו עדיין חסרות. מטרת המחקר הנוכחי היא לתת מענה לפער תיאורטי ואמפירי זה ולקדם את הידע בנושא אי מצוי זכויות בביטוח לאומי. באופן ספציפי יותר, המחקר יבחן הן את החסמים העומדים בפני מיצוי זכויות של קצבאות הביטוח הלאומי והן את הדרכים להתמודדות אפקטיבית עם חסמים אלו, כאשר מוקד מרכזי לבחינה יהיה מקבלי קצבאות נכות

 

פרסומים אחרונים בתחום המוגבלות

הולר ר. (2014).  אנשים עם מוגבלויות ומדינת הרווחה הישראלית: המקרה של עבודות דחק. בטחון סוציאלי,95, 39-76 (לינק למאמר)

Holler, R. (2014). Disability and employment policy in the Israeli welfare state: Between exclusion and inclusion. Disability & Society, 29, 1369-1382 [Link] [SSRN].

Holler, R. (2017). Disabling ideas – disabling policies: The case of disability employment policy in the newly established Israeli state. Social Policy & Administration, 51, 424-441[Link] [SSRN].

Holler, R. & Werner, S. (2018). Perceptions toward Disability among Social Work  Students in Israel: evelopment and Validation of a New Scale. Health & Social  Care in the Community, 26(3), 423-432 [Link].

Holler, R. (2018). “Rebuilding a shattered life and a broken body”: Social work and  disability  discourses in Israel’s first decades. British Journal of Social Work [Link]    [SSRN].

Holler, R.  (In press). Disability studies: Challenges and Issues. Theory and Criticism (Hebrew).

Werner, S. & Holler, R (In press). Attitudes toward guardianship and their association with the importance of         social work goals and perspectives of disability within the social work profession. Disability and Rehabilitation.