מחקרים ופרסומים

בעמוד זה תוכלו למצוא מחקרים ופרסומים עדכניים של חברי המרכז השונים

מחקרים ופרסומים של ד"ר שירלי ורנר

שילוב קהילתי של בוגרים עם מוגבלות שכלית בשירות צבאי
על אף שאמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות מדגישה את החשיבות של שילוב קהילתי, אנשים עם מוגבלות שכלית מודרים באופן שגרתי ממספר מסגרות חיים מרכזיות ובכללן משירות בצה"ל. התוכנית 'שווים במדים' נועדה ליצור הזדמנות לאנשים עם מוגבלות שכלית להתגייס לשירות צבאי בצה"ל ודרך כך גם לשנות את תפיסותיהם של חיילים אחרים המשרתים עמם. מחקר אורך זה בחן את ההשלכות של שילוב של חיילים עם מוגבלות שכלית בצה"ל על החיילים עצמם, על חיילים אחרים ללא מוגבלות שכלית, על מפקדים והמערכת הצבאית ועל הורי החיילים.

חיפוש עזרה בקרב הורים לאנשים שלהם אבחנה כפולה של מוגבלות שכלית ומחלה פסיכיאטרית
חוקר שותף: פרופ' וולף רוסלר, גרמניה 
דוקטורנט: עירא שטרן
אנשים שלהם אבחנה כפולה של מוגבלות שכלית ומחלה פסיכיאטרית מהווים את אחת האוכלוסיות המודרות ביותר בחברות מערביות. מחקרים מראים שאוכלוסיה זו לא מקבלת שירותי שיקום ושירותי בריאות הנפש ברמה מספקת. לכך יש השלכות שליליות על בריאות הציבור היות וחוסר טיפול או טיפול ברמה ירודה עשוי להוביל לבעיות בריאותיות קשות יותר ופגיעה באיכות החיים של הפרט ובני משפחה אשר מהווים מטפלים עיקרים עבורו. למרות החשיבות של המטפל המשפחתי לניהול הטיפול עבור אדם עם אבחנה כפולה, מחקרים טרם בדקו את תהליך חיפוש העזרה בקרב מטפלים אלו. המחקר בוחן את תהליך חיפוש העזרה בקרב בני משפחה של ילדים ומתבגרים בגילאי 13 עד 25 שלהם אבחנה כפולה. המחקר יתמקד, באופן ספציפי, בבדיקת התאמתם של השירותים הפסיכיאטרים בישראל לאוכלוסיה זו. מטרת המחקר הינה להגיע להבנה של תהליך חיפוש העזרה על-ידי בחינת הגורמים המשפיעים על הליך זה.

מדידה והערכה של התוכנית לעידוד מעורבות חברתית והתנדבות של בני נוער עם מוגבלות.
חוקרים שותפים: ד"ר איתי גרינשפן, יוסי פריאר-דרור, הילה רימון-גרינשפן
בישראל קיימת בעשורים האחרונים מגמה כללית מבורכת של קידום מדיניות לשילוב בקהילה של אנשים עם מוגבלות בכלל, ובני נוער עם מוגבלות בפרט. בין היתר, מדיניות זו שמה לעצמה כמטרה להגביר את השתתפותם של אנשים עם מוגבלויות בפעילויות חינוכיות, חברתיות ואחרות, ולשינוי עמדות הציבור כלפי אנשים עם מוגבלויות. רבות מיוזמות אלה שמות דגש על שילוב כבר מגיל צעיר ובעיקר בקרב בני נוער עם מוגבלויות. מחקר זה מלווה תכנית פיילוט ייחודית של שילוב בני נוער עם מוגבלויות במערכי התנדבות שונים ברשויות המקומיות ובארגונים במהלך תקופת הפיילוט של התכנית, בין השנים 2016-2018, ומטרתו היא הערכת יישום מטרות התכנית והמשך פיתוח והתאמה של כלים וידע בתחום של התנדבות בני נוער עם מוגבלויות.

הערכת תוכניות פרינדינג אקדמי של שילוב סטודנטים עם מוגבלות בקורסים אקדמיים.
קורסי פרינדינג אקדמי הינם קורסים משולבים באקדמיה בהם מחצית מהסטודנטים הינם מן המניין ומחציתם הינם סטודנטים עם מוגבלות. מחקר זה בוחן את ההשלכות של השתתפות בקורס פרינדינג אקדמי על שלוש קבוצות של בעלי עניין השותפים לקורס: סטודנטים עם מוגבלות, סטודנטים מן המניין, ומרצים ורכזי הקורסים.

תפיסת מוגבלות בקרב סטודנטים לעבודה סוציאלית
חוקר שותף: ד"ר רוני הולר
בעשורים האחרונים אנו עדים לשינוי פרדיגמטי באופן בו מומשגת תופעת המוגבלות בעולם המערבי. במסגרת שינוי זה, מאותגרת במדינות הרווחה התפיסה הרווחת הרואה במוגבלות עניין פרטני ורפואי, ומפנה את מקומה לתפיסה דינמית הרואה במוגבלות תופעה חברתית רבת-פנים המתעצבת, בין השאר, על ידי גורמים סביבתיים, תרבותיים ופוליטיים. מחקר זה עושה צעדים ראשונים לבחינת תפיסת המוגבלות של עובדים סוציאליים, כלומר לבדוק באיזו מידה עובדים אלו נוטים לתפיסה הרפואית או לתפיסה החברתית של המוגבלות. לאור חשיבות תהליך הסוציאליזציה למקצוע החל בשלבי הלמידה אליו, בדיקת הכלי תעשה באמצעות סקר רוחב בקרב סטודנטים לעבודה סוציאלית.

הערכת תכנית הנגשה קוגניטיבית של אתרי פנאי עבור אנשים עם מוגבלות שכלית
חוקרים שותפים: ד"ר שירה ילון-חיימוביץ, ד"ר סיגל עוזיאל-קרל, יוסי פריאר-דרור
המאה ה-21 מוגדרת כעידן המידע. אנו משתמשים במידע לקיומנו היומיומי ולפרנסתנו. השימוש במידע מקנה לנו כוח, עצמאות, יכולת בחירה ושליטה מושכלת באירועי חיינו. מידע רב קיים באמצעי התקשורת, באינטרנט ובספרים, אולם במקרים רבים המידע אינו נגיש לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית; שכן, הוא מוצג לרוב באופן מורכב ומסובך שאינו תואם את היכולת וקצב עיבוד המידע של אנשים אלה, ולכן אינו מובן. בשנים האחרונות נעשה בישראל מאמץ עקבי להנגיש גם מוזיאונים ואתרי פנאי עבור אנשים עם מוגבלויות, אולם מקומם של אנשים עם מוגבלות שכלית לא זכה להתייחסות מספקת בתהליך זה. מחקר זה מתמקד בהערכת תוכנית להנגשת אתרים ויתמקד בהערכת התרומה של ההנגשה הקוגניטיבית לאוכלוסיית היעד; ובבחינת השינוי בעמדות ובהתנהגות של נותני השירות לאחר חשיפה לתוכנית ההנגשה.

הערכת יישום המלצות ועדת דורנר
חוקרים שותפים: פרופ' תום גומפל, פרופ' נעמי וינטרוב, ד"ר גו'דה קולר
בשנים האחרונות חלו שינויים רבים במערכת החינוך בישראל עבור תלמידים עם צרכים מיוחדים, כאשר העיקרי שבהם הינו המעבר ממסגרות חינוך מיוחד נפרדות לשילובם במסגרות חינוך רגילות. בשנת 2009 הוקמה ועדה בשם ועדת דורנר אשר נוסדה לבחון את מדיניות משרד החינוך באשר להקצאת התקציב והטיפול בתלמידים עם צרכים מיוחדים. הועדה נתנה שלוש המלצות עיקריות: זכות בחירה של ההורים במסגרת החינוכית הרצויה, תקצוב בשיטה של "התקציב הולך אחרי הילד", וקביעת תקציב התלמיד על-פי רמת התפקוד שלו ולא על-פי סוג הלקות.  מחקר זה בוחן את יישום המלצות הועדה תוך התמקדות בשלושה תחומים עיקריים: עמדות של בעלי עניין מרכזיים כלפי שילוב, תהליכים ופעולות (תכנון היישום לעומת יישום בפועל), ובחינת תוצאות השילוב ברמת הפרט (התלמיד, מורה ומנהל), וברמת הכיתה, בית הספר והמשפחה.

פרסומים אחרונים


Davies, R.N., Werner, S. & Sinai, A. (2017). Guardianship and supported decision making in Israel. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities, 11(2), 54-64. doi: 10.1108/AMHID-11-2016-0040

Werner, S., & Hochman, Y. (2017). Social inclusion of individuals with intellectual disabilities in the military. Research in Developmental Disabilities, 65, 103-113.

Werner, S., & Araten-Bergman, T. (2017). Social workers' stigmatic perceptions of individuals with disabilities: A focus on three disabilities. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities, Doi: 10.1080/19315864.2017.1284288

Werner, S., Yalon-Chamovitz, S., Tenne Rinde, M., & Heymann AD . (2017) Principles of effective communication with patients who have intellectual disability among primary care physicians. Patient Education and Counseling, 100, 1314-1321. doi: 10.1016/j.pec.2017.01.022

Araten-Bergman, T., & Werner, S. (2017). Social workers' attributions towards individuals with dual diagnosis of intellectual disability and mental illness. Journal of Intellectual Disability Research, 61,155-167. doi: 10.1111/jir.12300

Werner, S. & Scior, K. (2016). Interventions aimed at tackling intellectual disability stigma: What works and what still needs to be done. In K. Scior & S. Werner (Eds.),  Intellectual disability & stigma: Stepping out from the margins. London: Palgrave Macmillan

Werner, S. (2016). Measurement methods to assess intellectual disability stigma. In K. Scior & S. Werner (Eds.), Intellectual disability & stigma: Stepping out from the margins. London: Palgrave Macmillan

Scior, K. & Werner, S. (2016).  Intellectual disability & stigma: Stepping out from the margins. London: Palgrave Macmillan

Taub, T., Werner, S. (2016). What support resources contribute to family quality of life among religious and secular Jewish families of children with developmental disabilities? Journal of Intellectual and Developmental Disability, 41, 348-359.

Scior, K., Hammid, A., Hastings, R., Werner, S., Belton, C., Laniyan, A., Patel, M., & Kett, M. (2016). Consigned to the margins: a call for global action to challenge intellectual disability stigma. The Lancet Global Health, 4, e294-e295 DOI: 10.1016/S2214-109X(16)00060-7

 

ורנר, ש., בן-צבי, נ., וביתן, נ. (2016). עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית. בתוך: מדד ההכללה ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית. אקים ישראל: תל-אביב.

מחקרים ופרסומים של ד"ר רוני הולר

 

תפיסת מוגבלות בקרב סטודנטים לעבודה סוציאלית
חוקרת שותפה: ד"ר שירלי ורנר
בעשורים האחרונים אנו עדים לשינוי פרדיגמטי באופן בו מומשגת תופעת המוגבלות בעולם המערבי. במסגרת שינוי זה, מאותגרת במדינות הרווחה התפיסה הרווחת הרואה במוגבלות עניין פרטני ורפואי, ומפנה את מקומה לתפיסה דינמית הרואה במוגבלות תופעה חברתית רבת-פנים המתעצבת, בין השאר, על ידי גורמים סביבתיים, תרבותיים ופוליטיים. מחקר זה עושה צעדים ראשונים לבחינת תפיסת המוגבלות של עובדים סוציאליים, כלומר לבדוק באיזו מידה עובדים אלו נוטים לתפיסה הרפואית או לתפיסה החברתית של המוגבלות. לאור חשיבות תהליך הסוציאליזציה למקצוע החל בשלבי הלמידה אליו, בדיקת הכלי נעשתה באמצעות סקר רוחב בקרב סטודנטים לעבודה סוציאלית.

עבודה סוציאלית והיסטוריה של מוגבלות
הטיפול באנשים עם מוגבלויות היה תמיד בשר מבשרו של מקצוע העבודה הסוציאלית במדינת ישראל.  לנוכח מרכזיות זו של אנשים עם מוגבלויות בולטת מאוד היעדרותם של אלו מההיסטוריוגרפיה של המקצוע. מטרת המחקר הנוכחי הינה לעשות צעדים ראשונים בהשלמת פער אמפירי ותיאורטי זה. באופן ספיציפי המחקר עוקב אחר שורשיה ההיסטוריים של תפיסת המוגבלות בקרב אנשי מקצוע העבודה הסוציאלית בעשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל, כפי שאלו השתקפו במאמריו של הביטאון המקצועי  סעד, אשר פעל בשנים 1977-1957. ניתוח המאמרים נערך באמצעות ניתוח שיח תמתי, תוך זיהוי מתמיד של ההקשר החברתי, כלכלי ותרבותי אשר אפשרו את אותם שיחים.

אנשים עם מוגבלויות ומדיניות חברתית: בין האישי לפוליטי
פרוייקט מחקרי זה מבקש לבחון את האופן בו תנאי החיים של אנשים עם מוגבלות פיזית עוצבו היסטורית על ידי מערכות החינוך, התעסוקה, שירותי רווחה האישיים והביטחון הסוציאלי. במהלך המחקר, נערכו ראיונות עומק עם שלושה דורות של אנשים עם מוגבלויות: כאלו שנולדו בשנות החמישים, השבעים והתשעים. המטרה היא כי ראיונות אלו, המכונים בעגה המקצועית life history interviews,  יאפשרו לחבר בין האישי לפוליטי, כלומר בין חוויות החיים של אותם אנשים לבין שינויים היסטוריים במדינת הרווחה.

מצוי זכויות אקטיבי בביטחון סוציאלי
חוקרים שותפים: פרופ' מימי אייזנשטדט, ד"ר אבישי בנייש ופרופ' ג'וני גל
על אף שנושא מיצוי זכויות תופס כיום מקום מרכזי בסדר היום הציבורי והמחקרי, הבנה טובה יותר של החסמים בדרך למיצוי זכויות ובחינת היעילות של המאמצים להתמודד עם החסמים הללו עדיין חסרות. מטרת המחקר הנוכחי היא לתת מענה לפער תיאורטי ואמפירי זה ולקדם את הידע בנושא אי מצוי זכויות בביטוח לאומי. באופן ספציפי יותר, המחקר יבחן הן את החסמים העומדים בפני מיצוי זכויות של קצבאות הביטוח הלאומי והן את הדרכים להתמודדות אפקטיבית עם חסמים אלו, כאשר מוקד מרכזי לבחינה יהיה מקבלי קצבאות נכות

 

פרסומים אחרונים בתחום המוגבלות

הולר ר. (2014).  אנשים עם מוגבלויות ומדינת הרווחה הישראלית: המקרה של עבודות דחק. בטחון סוציאלי,95, 39-76 (לינק למאמר)

Holler, R. (2014). Disability and employment policy in the Israeli welfare state: Between exclusion and inclusion. Disability & Society, 29, 1369-1382 [Link] [SSRN].

Holler, R. (2017). Disabling ideas – disabling policies: The case of disability employment policy in the newly established Israeli state. Social Policy & Administration, 51, 424-441[Link] [SSRN].

Holler, R. & Werner, S. (2018). Perceptions toward Disability among Social Work  Students in Israel: evelopment and Validation of a New Scale. Health & Social  Care in the Community, 26(3), 423-432 [Link].

Holler, R. (2018). “Rebuilding a shattered life and a broken body”: Social work and  disability  discourses in Israel’s first decades. British Journal of Social Work [Link]    [SSRN].

Holler, R.  (In press). Disability studies: Challenges and Issues. Theory and Criticism (Hebrew).

Werner, S. & Holler, R (In press). Attitudes toward guardianship and their association with the importance of         social work goals and perspectives of disability within the social work profession. Disability and Rehabilitation.

 

מחקרים ופרסומים של ד"ר ג'ודה קולר

RESEARCH PROJECTS

Early Diagnosis of ASD

We are seeking a detailed perspective on the children receiving an initial diagnosis of ASD in Jerusalem.  Working with collaborators at Leumit Healthcare's Child Development Center in Jerusalem, we are seeking to identify specific risk factors that may contribute to receipt of a later diagnosis. The eventual goal of this study is to develop programs counteracting these risk factors.

 

Parent Training for ASD

Working with the behavior analyst training program at Hebrew University, and using an empirically supported parent training program (Bearss et al., 2015), we are examining several inter-related factors, including implementation in a group format, the applicability of the program to demographically diverse families and mediators of secondary gains from the intervention. 

 

Inclusive Educational Policy and Implementation in Israel

Working with collaborators within Hebrew University, and funded by the Israeli Ministry of Education, we are evaluating the efficacy of current inclusion policy in Israel. This is a unique, large-scale study aimed at including variables related to the child, families, schools, and broader society.

 

Family Accommodation in ASD

Working with collaborators at Yale University and Assaf Harofeh Medical Center, we are examining the degree to which parental accommodation of a child's RRBs is associated with the severity of these behaviors. Based on literature from OCD and anxiety disorders (e.g. Lebowitz et al., 2013), the ultimate goal of this project is to explore the viability of utilizing this accommodation as an avenue for intervention.

 

RECENT PUBLICATIONS

Macari, S.*, Koller, J*, Campbell, D. & Chawarska, K. (2017). Temperamental markers in toddlers with autism spectrum disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry doi:10.1111/jcpp.12710

Koller, J., Levy, M., Weisenthal, V., & Gumpel, T. P. (2017). Israel. In: M. L. Wehmeyer & J. R. Patton (Eds.), Handbook of International Special Education. Santa Barbara, CA: Praeger.

Kim, S.H., Macari, S., Koller, J. & Chawarska, K. (2016). Examining the phenotypic heterogeneity of early autism spectrum disorder: Subtypes and short-term outcomes. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57(1), 93-102 doi:10.1111/jcpp.12448

 

*Equal contribution from first two authors

מחקרים ופרסומים של ד"ר אריאל טננבאום

הורים לילדים עם מחלות כרוניות ועם מוגבלויות
חוקרת שותפה: פרופ' ישעיה וקלסר, ד"ר עדי פינקלשטיין, דר' שמעון שירי
המרכז למחלות כרוניות בילדים בהדסה הר הצופים מטפל באלפי ילדים אשר סובלים ממחלות כרוניות או שנדרשים לקבל טיפולים מתמשכים. לחלקם יש מוגבלויות – גופניות, שכליות, ו/או התפתחותיות. כך גם בקרב אוכלוסיית הילדים אשר מתאשפזת בבית החולים. אנו חוקרים בשיטות מגוונות את מצבם ואת סיפורם של ההורים.

ילדים המועמדים לאימוץ בישראל - גדילה והתפתחות, תסמונת אלכוהול בעובר ומצב רפואי
חוקרים שותפים: דר' עמית וויס, פרופ' ישעיה וקסלר, דר' פנינה הרץ
משנת 2005 ועד היום מגיעים למרפאה להערכה לפני אימוץ ילדים מכל רחבי הארץ להערכה רפואית והתפתחותית. מדובר באוכלוסיה אשר נמצאת בסיכון למוגבלות ולתחלואה מתמשכים בשל נסיבות חיים ומצב ההורים הביולוגים. אנו בודקים לאורך שנים את ההשפעות האפשריות של הרקע הביולוגי, החברתי והסביבתי על מצבם של הילדים.

תסמונת דאון – מוגבלות שכלית והתפתחותית, בעיות רפואיות, התערבות מוקדמת, איכות הטיפול
המרכז לתסמונת דאון נפתח בהדסה הר הצופים בשנת 2004 מתוך מטרה לספק לאוכלוסייה ייחודית זו הערכה, אבחון ומעקב תחת קורת גג אחת ועל ידי צוות רב תחומי. מיום פתיחתו ועד היום הגיעו למרכז למעלה מ-1,200 אנשים עם תסמונת דאון, מכל הגילים. אנו בודקים במהלך השנים היבטים מגוונים במעגל החיים של אנשים אלה, עם שותפים רבים למחקרים השונים.

הפרעות אכילה והאכלה בתינוקות ובפעוטות
חוקרים שותפים: דר' פנינה הרץ ופרופ' ישעיה וקסלר
בהדסה הר הצופים פועלת מזה למעלה מעשור מרפאה ייחודית לטיפול ולסיוע לילדים ולהוריהם כשקיימת בעיית האכלה/אכילה בשל מוגבלויות גופניות, שכליות או נפשיות ובשל בעיות מגוונות אחרות. במסגרת זו אנו חוקרים היבטים רפואיים וגופניים של הבעיות המגוונות שמופיעות בילדים אלה, ואת דרכי ההתמודדות של ההורים.

פרסומים אחרונים בתחום:


Elevating hope among children with Attention deficit and hyperactivity disorder through virtual reality. Shiri S, Tenenbaum A, Sapir-Budnero O, Wexler ID

Front Hum Neurosci. 2014 May 7;8:198. doi: 10.3389/fnhum.2014.00198

 Hospitalization of children with down syndrome. Tenenbaum A, Hanna RN, Averbuch D, Wexler ID, Chavkin M, Merrick J. Front Public Health. 2014 Mar 20;2:22. doi: 10.3389/fpubh.2014.00022

 Euthyroid submedian free T4 and subclinical hypothyroidism may have a detrimental clinical effect in Down syndrome. Tenenbaum A, Lebel E, Malkiel S, Kastiel Y, Abulibdeh A, Zangen DH. Horm Res Paediatr. 2012;78(2):113-8

 Fetal alcohol spectrum disorder in Israel: increased prevalence in an at-risk population

Tenenbaum A, Hertz P, Dor T, Castiel Y, Sapir A, Wexler ID. Isr Med Assoc J. 2011 Dec;13(12):725-9

 Morbidity and hospitalizations of adults with Down syndrome. Tenenbaum A, Chavkin M, Wexler ID, Korem M, Merrick J. Res Dev Disabil. 2012 Mar-Apr;33(2):435-41. doi: 10.1016/j.ridd.2011.09.026

 Anemia in children with down syndrome. Tenenbaum A, Malkiel S, Wexler ID, Levy-Khademi F, Revel-Vilk S, Stepensky P. Int J Pediatr. 2011;2011:813541

 Optimizing health care for individuals with Down syndrome in Israel. Wexler ID, Abu-Libdeh A, Kastiel Y, Nimrodi A, Kerem E, Tenenbaum A. Isr Med Assoc J. 2009 Nov;11(11):655-9

מחקרים ופרסומים של ד"ר כרמית-נעה שפיגלמן

Research fields:

Carmit's interdisciplinary research links between disability studies, mental health, rehabilitation, and technologies. she explores well-being, quality life and community participation of people with disabilities (e.g., physical, sensory, cognitive and mental disabilities), including multiple disabilities, in various life domains such as employment, education, social and romantic relationships from individual and familial perspectives.

In particular, her two main fields of research are parental disability and information and communication technologies (ICT). As a mother with physical disability, she interested in exploring the meaning and implications of parenthood within the context of disability. In her second field of research, she focuses on the use of information and communication technologies (ICT), such e-mentoring, online social networks and mHealth, to promote mental and physical health of individuals with disabilities. In her research, she apply both quantitative and qualitative methods. 

Selected publications:

Shpigelman, C.N., Reiter, S., & Weiss, P.L. (2008). E-mentoring for youth with special needs: Preliminary results. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 11(2), 196-200.

Shpigelman, C.N., Reiter, S., & Weiss, P.L. (2009). A Conceptual framework for electronic socio-emotional support for people with special needs. International Journal of Rehabilitation Research, 32(4), 301-308. 

Shpigelman, C.N., Weiss, P.L., & Reiter, S. (2009). E-mentoring for all. Computers in Human Behavior25(4), 919-928.

Shpigelman, C.N. (2010). Electronic mentoring between youth with special needs. Issues in Special Education & Inclusion, 25(2), 5-18. [Hebrew].

Shpigelman, C. N., & Gill, C. J. (2013). The characteristics of unsuccessful e-mentoring relationships for people with disabilities. Qualitative Health Research, 23(4), 463 – 475.

Shpigelman, C.N., & Gill, C.J. (2014). Facebook use by persons with disabilities. Journal of Computer-Mediated Communication, 19(3), 610–624.

Mejias, N. J., Gill, C. J., & Shpigelman, C. N. (2014). Influence of a support group for young women with disabilities on sense of belonging. Journal of Counseling Psychology61(2), 208-220.

Shpigelman, C. N., & Gill, C. J. (2014). How adults with intellectual disabilities use Facebook? Disability & Society, 29(10), 1601-1616.

Shpigelman, C.N. (2015). How to support the needs of mothers with physical disabilities? Disability and Rehabilitation37(11), 928-935. 

Shpigelman, C. N. (2015).  The voices of mothers with a physical disability. Israel Studies in Language and Society7(1-2), 184-199. [Hebrew].

Berger, R., Gelkopf, M., Versano-Mor, K., Shpigelman, C. N. (2015). Impact of Exposure to Potentially Traumatic Events on Individuals with Intellectual Disabilities. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 120(2), 176-188. 

Shpigelman, C. N., & Gelkopf, M. (2016). The experiences and needs of individuals with disabilities exposed to chronic political violence. Disability and Rehabilitation, 39(1), 23-35, DOI: 10.3109/09638288.2016.1138557.

Shpigelman, C. N., Zlotnick, C., & Brand, R. (2016). Attitudes toward Nursing Students with Disabilities: Promoting Social Inclusion. Journal of Nursing Education, 55(8), 441-449.  

Shpigelman, C. N. (2016). Leveraging social capital of individuals with intellectual disabilities through participation on Facebook. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 1-13.

Shpigelman, C. N. (2016). Leveraging social capital of persons with intellectual disabilities through Facebook participation: The perspectives of family members and direct support staff. Intellectual and Developmental Disabilities, 1-12.