מלגה לסטודנטים תשע"ח

קול קורא  למלגת מחקר מטעם המרכז ללימודי מוגבלות

בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך של שינוי פרדיגמטי אשר במסגרתו מתחדדת ההבנה כי מוגבלות אינה רק תופעה רפואית או פסיכולוגית, אלא תופעה חברתית רבת-פנים המתעצבת, בין השאר, על-ידי גורמים סביבתיים, כלכליים, תרבותיים ופוליטיים.  מטרת המרכז ללימודי מוגבלות, המהווה שותפות בין בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד (האוניברסיטה העברית) ומסד נכויות – Israel Unlimited ואשלים, הינה לקדם שינוי זה.

למי מיועדת המלגה?

תלמידי/ות מחקר לתואר שני ו/או שלישי מכלל החוגים, המחלקות והפקולטות באוניברסיטה העברית, אשר מחקרם עוסק במוגבלות תוך שימוש בנקודת מבט חברתית. על התלמידים להיות לאחר אישור הצעת המחקר שלהם.

גובה המלגה: עד 5000$ (בהתאם להחלטת ועדת השיפוט, הסכום יכול להתחלק בין מספר זוכים/ות).

מה יש להגיש? במסגרת הבקשה יש להגיש את המסמכים הבאים:

א. תקציר המחקר (כולל נושא ושאלות מחקר, רציונל, שיטת המחקר ותרומתו האמפירית, תיאורטית ו/או יישומית). (עד עמוד וחצי). עדיפות תינתן להצעות העוסקות בבוגרים עם מוגבלות, בזכויות, פרקטיקה ממוקדת אדם, ייצוגים של מוגבלות בתרבות הישראלית או אנשים עם מוגבלויות במדינת הרווחה הישראלית.

ב. הסבר על הרלוונטיות של המחקר לנושא המלגה (עד חצי עמוד).

ג. קורות חיים

ד. עותק מהצעת המחקר ומסמך המעיד על אישורה. 

ה. המלצה מהמנחה

ההצעות תשפטנה לפי המידה בה המחקר עונה על דרישות הקול קורא, תרומתו הפוטנציאלית של המחקר

לקידום הידע התיאורטי בתחום, תרומתו היישומית של המחקר לקידום השדה החברתי של המוגבלות ואופן

הצגת ההצעה

את הבקשה יש להגיש בדוא"ל ל-  disability.studies@mail.huji.ac.il

לוח זמנים: את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מה-1.4.2018. תשובות יתקבלו עד ה-1.5.2018.

דרישות נוספות: על מקבל/י המלגה לקחת חלק במפגשי החוקרים של המרכז בשנת הלימודים הבאה (תשע"ט), אשר יערכו אחת לחודש-חודשיים  (למעוניינים- ניתן להצטרף לפעילות המרכז כבר השנה, כמו כן, בסיום מחקרם ידרשו הזוכים להציג את ממצאי המחקר במסגרת אירוע של המרכז.

 

בהצלחה רבה,

צוות המרכז

 

  • קול קורא למלגת סטודנטים תשע"ח