קבוצות למידה משותפת

כחלק מעשיית המרכז אנו מקיימים קבוצות שונות של למידה משותפת, בניהן קבוצת מטפלות, למידת עמיתים בלימודי מוגבלות, פורום לחקר מוגבלות בחברה החרדית קבוצת קריאה וחשיבה בנושא חברה, מוגבלות וסביבה. 

 

קבוצת קריאה וחשיבה בנושא חברה, מוגבלות וסביבה

קבוצת הקריאה לחברה, מוגבלות וסביבה מיועדת לעודד היכרות והעמקה בטקסטים מרכזיים שקושרים בין סביבה למוגבלות ובאמצעותם לקדם דיון פורה, מחדש ומחודש אודות יחסי סביבה-חברה-מוגבלות. בשנים האחרונות מתרחב העיסוק האקדמי בקשר שבין חברה, סביבה ומוגבלות, אך בישראל הוא טרם נוצר. הדיאלוג בין נקודות המוצא הדומות והשונות של תחומים אלה יכול להעשיר את הצטלבויות השיח בין לימודי מוגבלות ולימודי הסביבה. זאת ועוד, שני התחומים מציעים אפיסטמולוגיה המתנגדת להגמוניה של מדעי הטבע ואשר מנסה להראות שטבע/רפואה/מדע אינם טהורים, תמיד מטושטשים ולכל הפחות מושפעים מהבניות חברתיות.

 

למידת עמיתים בלימודי מוגבלות

במסגרת המרכז פועלת קבוצת תלמידי/ות מחקר ללימודי ביקורת מוגבלות. הקבוצה פועלת מאז שנת תשע"ח 2018, ובמהלך שנים אלו הקבוצה זכתה בהכרה של תכנית "לימוד בחברותא" של האוניברסיטה העברית. החברותא מיועדת לתמידי/ות מחקר לתארים מתקדמים (שני ושלישי) מכלל האוניברסיטאות בארץ שמחקרם/ן משלב את הגישה החברתית-ביקורתית למוגבלות.

לימודי מוגבלות (disability studies) הינם שדה מחקר בינתחומי ביקורתי מתפתח המזהה במוגבלות תופעה חברתית-תרבותית פוליטית. שדה זה כולל גישות מחקר מגוונות ומצמיח מודלים חדשים לבחון דרכם את המוגבלות כתופעה התלויה בהקשר. התחום עודנו בהתהוות בעולם האקדמיה בישראל ובעל פוטנציאל להמשך התרחבות והעמקה. מטרות החברותא כוללות: יצירת פלטפורמה להעלאת דילמות מחקריות ותיאורטיות, היכרות מעמיקה יותר עם ההמשגה החלופית שמציעים לימודי המוגבלות וכן סיוע בפיתוח ידע ומיומנויות לשיח ומחקר ביקורתיים אודות מוגבלות, חברה ותרבות. בנוסף, הקבוצה שואפת להוות פלטפורמה לתמיכה הדדית בתהליך עריכת וכתיבת עבודת המחקר של חבריה.

במסגרת מפגשי הקבוצה חבריה דנים במשותף בשאלות וסוגיות מחקריות ומתודולוגיות מורכבות הנמצאות בליבו של שדה לימודי המוגבלות. בין השאר, החברותא דנה ביחס שבין המשגה תיאורטית פוליטית לבין מחקר בתחום המוגבלות, מתודולוגיות מחקר המתאימות להמשגות אלו, יחסי כוח (מעמד החוקר אל מול מעמד הנחקרים), אתיקה, יישום המחקר בפועל, אופן הצגת ממצאיו ומידת התרומה של המחקר לקידום איכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות וליצירת חברה שוויונית וצודקת יותר. 

להצטרפות ופרטים נוספים ניתן לפנות לראשות הקבוצה:

צילי ניר mailto:zili.nir@mail.huji.ac.il

תמר טאוב mailto:tamar.taub@gmail.com

להתרשמות מוזמנות/ים לצפות במפגש פתוח של החברותא, אשר נערך בסוף שנת תש"פ.

לחצו כאן לתמלול המפגש | לחצו כאן להקלטת המפגש