קול קורא למענק חוקרים תשע"ט

בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך של שינוי פרדיגמטי אשר במסגרתו מתחדדת ההבנה כי מוגבלות היא תופעה חברתית רבת-פנים המתעצבת, בין השאר, על-ידי גורמים סביבתיים, כלכליים, תרבותיים ופוליטיים מעבר להיבטים רפואיים או פסיכולוגיים.  מטרת המרכז ללימודי מוגבלות, המהווה שותפות בין בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד (האוניברסיטה העברית) וישראל מעבר למגבלות-הג'וינט, הינה לקדם שינוי זה. במסגרת הקול קורא מוזמנים חוקרים, אשר תחום מחקרם הינו מוגבלות בהקשרה החברתי, להגיש מועמדותם למענק המחקר.

תחומי המחקר יכולים לכלול (אך לא רק) זכויות של אנשים עם מוגבלויות, פרקטיקה ממוקדות אדם, ייצוגים של מוגבלות בתרבות הישראלית, ואנשים עם מוגבלויות במדינת הרווחה הישראלית.

 

למי מיועד המענק? חוקרים/ות* מכלל החוגים, המחלקות והפקולטות באוניברסיטאות מחקר ומכללות, אשר מחקרם עוסק במוגבלות תוך שימוש בנקודת מבט חברתית. תינתן עדיפות לחוקרים צעירים, לצוות מחקר אינטרדיסיפלינרי, לשילוב חוקרים עם מוגבלות בצוות ולשיתופי פעולה אקדמיה-שדה. כמו כן, תינתן עדיפות למחקר בעל השלכות יישומיות וקידום השדה החברתי.

 גובה המענק:25,000  שקלים (לשיקול צוות המרכז ניתן יהיה לחלק את הסכום לזוכה אחד או שניים).

מה יש להגיש? במסגרת הבקשה יש להגיש את המסמכים הבאים:

א. בקשה בכתב הכוללת ביוגרפיה אקדמית קצרה ופרטים אישיים של החוקרים (פרטי התקשרות, החוג אליו שייכים).

ב. מסמך של עד שלושה עמודים ובו תקציר המחקר (כולל נושא ושאלות מחקר, רציונל, שיטת המחקר ותרומתו האמפירית, תיאורטית ו/או פרקטית) וכן  הסבר על הרלוונטיות שלו לתחום המוגבלות בהקשרה החברתי (רווח 1.5, פונט 12).

ג. נוסח מקוצר של קורות החיים של צוות החוקרים.

ד. לוח זמנים.

ה. פירוט תקציב מבוקש.

 את הבקשה יש להגיש בדוא"ל ל-  disability.studies@mail.huji.ac.il

לוח זמנים: את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מה-15.2.19.

בבדיקת ההצעות יילקחו בחשבון ההיבטים הבאים: המידה בה המחקר המוצע עונה על דרישתו של הקול קורא;

הערך המדעי של המחקר  ותרומתו הפוטנציאלית לקידום הידע התיאורטי בתחום; תרומתו היישומית של המחקר לקידום השדה החברתי של המוגבלות; בהירות הצגת הנושא, מטרות המחקר והשיטות המוצעות; היתכנות לוח הזמנים,  התקציב והאמצעים העומדים לרשות החוקר; כישורי החוקר; תנתן עדיפות לחוקרים עם מוגבלות.

 דרישות נוספות: מקבלי המענק יידרשו: (1) להגיש דוח מחקר מסכם בסיום תקופת המחקר, (2) להגיש נייר עמדה הכולל ממצאים יישומים וחשיבות למדיניות. צוות המרכז שומר לעצמו את הזכות לפרסם נייר עמדה זה אשר יכלול את שמות החוקרים; (3) מקבלי המענק יתבקשו להציג את ממצאי המחקר במסגרת אירוע של המרכז; (4) מקבלי המענק יתבקשו להרצות ולהציג את ממצאי המחקר בפורום או כנס אחד לפחות.

*המענק מיועד לחוקרים.ות ואינו מיועד לתלמידי מחקר (דוקטורנטים ותזנתים).

להורדה כקובץ PDF וקובץ WORD: