Table of Contents

"זכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות" - סדרת מפגשים פתוחים בשנת פעילות תשע"ז

 

בשנת תשע"ז סדרת ההרצאות התמקדה בזכויות האדם הבולטות באמנת האו''ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות (CRPD), שאושררה על ידי ישראל בשנת 2012. אמנה זו נועדה לקדם, להגן ולהבטיח שכל אדם עם מוגבלות ייהנה משוויון מלא והגנה על כל זכויות האדם, תוך שמירה על כבודו. אחת לשבועיים ארחנו מרצה מומחה בתחום, שהציג נושא מסוים ואת השלכותיו על חיי היומיום של אנשים עם מוגבלות בישראל בראייה פרטנית ומערכתית. כך עמדה אמנת האו''ם ומשמעותה לדיון בכל מפגש, בו בחנו את השלכותיה על מדיניות ופיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים. 

 

פירוט ההרצאות:

מפגש בנושא: 'הזכות לשילוב בתעסוקה' התקיים ב23.11.2016
לתמלול המפגש לחץ כאן

מפגש בנושא 'הזכות לשילוב בחינוך, מזרח לעומת מערב ירושלים' התקיים ב7.12.2016
לקישור לצפייה במפגש: https://www.youtube.com/watch?v=BY2KfGqcl0A
לתמלול המפגש לחץ כאן 

מפגש בנושא 'תפיסה ממוקדת אדם ומימוש סל סיוע אישי' התקיים ב21.12.2016
לקישור לצפייה במפגש: https://www.youtube.com/watch?v=41iRUEriHpE
לתמלול המפגשלחץ כאן

מפגש בנושא: 'הזכות לשילוב קהילתי בדיור' התקיים ב4.1.2017
לקישור לצפייה במפגש: https://www.youtube.com/watch?v=r32o-5seDu4
לתמלול המפגש לחץ כאן 

מפגש בנושא: 'זכות הבחירה ותמיכה בקבלת החלטות' התקיים ב18.1.2017
לקישור לצפייה במפגש: https://www.youtube.com/watch?v=RWWjqevtOQI
לתמלול המפגש לחץ כאן 

מפגש בנושא 'הזכות למשפחה: התבוננות על דילמת הפונדקאות בקרב אנשים עם מוגבלויות' התקיים ב1.3.2017
לקישור לצפייה במפגש: https://www.youtube.com/watch?v=l2LEqAAiasU
לתמלול המפגש לחץ כאן 

מפגש בנושא 'הזכות לקבלת שירות ברמה מיטבית: התבוננות על הרפורמה בבריאות הנפש' התקיים ב15.3.2017
לקישור לצפייה במפגש: https://www.youtube.com/watch?v=z9bDXKqVo-c
לתמלול המפגש לחץ כאן

מפגש בנושא 'מסגרות יום ושילוב בגיל הרך: שינוי המדיניות והחוק בעזרת קואליציית ארגונים והורים' התקיים ב19.4.2017
לתמלול המפגש לחץ כאן

מפגש בנושא 'השתתפות בחיי תרבות ופנאי' התקיים ב3.5.2017
לקישור לצפייה במפגש: https://www.youtube.com/watch?v=js3hl-QS2uA
לתמלול המפגש לחץ כאן 

מפגש בנושא ' Strategies for mobilizing and organizing people with disabilities for political advocacy' התקיים ב17.5.2017
לקישור לצפייה במפגש: https://www.youtube.com/watch?v=ooqWhkRHJvY
לתמלול המפגש לחץ כאן 

מפגש בנושא 'שיח הזכויות והמודל החברתי של המוגבלות בחברה החרדית בישראל' התקיים ב14.6.2017
לקישור לצפייה במפגש: https://www.youtube.com/watch?v=b2_4y0N4kWM
לתמלול המפגש לחץ כאן